muâllim ismail hakkı bey

 • ismail Hakkı Bey, 1865 yılında istanbul’da doğdu. Babası “idare-i Husûsiye” memurlarından hanende Reşid Efendi’dir. Mahallesine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkat çekmiş, bu sesi duyan yüksek dereceli bir saray görevlisi, ismail Hakkı Bey’in Muzika-i Humayun’a alınmasına aracı olmuştur. O zamanlar Enderûn’ da, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa’dan mûsikî öğrenerek bir çok fasıl geçmiştir.
  O zamanki Enderun mûsikîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrenmiş, kısa sürede “Sersazende”liğe terfi ettirilmiş, daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı olmuştur.
  1908’de “Meşrutiyet”in ilânından sonra, önce “Mûsikî-iOsmanî” topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan “Mekteb” i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsikîsever istanbullulara iyi icrâ örnekleri sundu. Darülelhan adı altında açılan, sonra istanbul Belediye Konservatuarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” ve “Solfej Muallimliği” yaptı.
  ismail Hakkı Bey, 30 Aralık 1927 tarihinde öldü.

  ismail Hakkı Bey’in bilinen nazari eserleri: “Solfej” yâhut “ Nota Dersleri”,” Usûlat”,” Solfej, Makamat ve ilâveli Nota Dersleri”,” Mahzen-i Esrar-ı Mûsikî” yâhut Teganniyât-ı Osmanî.

  Mûsikî eserleri: 6 Operet, 15 Peşrev, 21 Saz Semâisi, 5 Kâr, 1 Kâr-ı Nâtık, 1 Methal, 10 Dinî Eser, 8 Oyun Havası, 17 Zeybek, 2 Longa, 30 Beste, 26 Ağır Semâi ve Aksak Semâi, 3 Sengin Semâi, 36 Yürük Semâi ile yaklaşık 320 Şarkıdan oluşmaktadır.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -