bedensel zararlar

 • türk boçlar kanunu'nun(TBK'nin) "haksız fiillerden doğan borç ilişkileri" başlığında bulunan özel durumlardan biridir. TBK madde 54'te düzenlenmektedir. bu maddeye göre;
  "bedensel zararlar özellikle şunlardır:
  1. Tedavi giderleri.
  2. kazanç kaybı.
  3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıp.
  4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar."


  yukarıdaki maddeye bakacak olursak; bedensel zarara, yakalama, organlardan birini sakatlama, zehirleme, korkutma sonucunda erken doğuma veya bir sinir krizine sebep olma gibi, bedensel veya ruhsal zararlar, sarsıntılar girmektedir.

  haksız fiiliyle bedensel bir zarara sebep olan kimse, aşağıdaki maddi zararları ödemekle yükümlüdür:
  a. tedavi giderleri
  bedensel bir zarara uğrayan kimse, tamamiyle iyileşmesi için gerekli bütün giderlerin, doktor, resmi veya özel hastane, ameliyat, ilaç, röntgen, fizik tedavi, sun'i organ masraflarının ödenmesini istemek hakkına sahiptir.
  b. çalışma gücünün tamamen veya kısmen kaybedilmesinden doğan zarar
  * bedensel zarar uğrayan kişi çalışma gücünü geçici olarak kaybetmiş ve hükümden önce tamamiyle iyileşmişse, çalışamadığı günler sebebiyle yoksun kaldığı üücret tazmin edilir.
  * zarara uğrayan çalışma gücünden, devamlı olarak, tamamen veya kısmen yoksun kalmışsa, bu yüzden istikbalde uğrayacağı zararın hesap edilmesi gerekir.
  istikbaldeki zararın hesabında, şahsın yaşına ve durumuna göre olası çalışma süresi, zaman içinde elde etmesi muhtemel gelir dikkate alınır. Çalışma gücünü kaybeden şahsın, kişiliğine uygun başka bir işte çalışarak gelir elde etmesi mümkünse, ödenecek tazminat bu iki gelir arasındaki farkı kapsar.
  * TBK m55'e göre; " destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar borçlar kanunu hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacı taşımayan ödemeler, destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararların belirlenmesinde gözetilemez, zarar ve tazminattan indirilemez.
  * çalışma gücünden yoksun kalan kişi çocuksa, istikbaldeki zararın hesabında, çocuğun sosyal durumuna ve kabiliyetine göre muhtemel mesleği ve çalışmaya başlayabileceği yaş göz önünde bulundurulur.
  * bedensel zararın niteliği, hakimin karar verirken zararın kapsamını yeterli ölçüde tayin etmesine imkan vermiyorsa, hakim kararın kesinleşmesini izleyen iki yıl içinde tekrar karar alma yetkisini saklı tutabilir.
  c. ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıplar
  örneğin; haksız fiili neticesinde bir artistin veya genç bir kızın yüz güzelliği bozulmuşsa, bu suretle artist olarak çalışma veya evlenme imkanı zorlaşmışsa, tbk md. 54 uyarınca tazmini gereken bir maddi zarar söz konusu olabilir. Bu nedenle maddi tazminat istenebilmesi, maddi bir zararın varlığına bağlıdır.
  geçici ödemeler
  TBK md.76'ya göre; " zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde hakim, istem üzerine, davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir.
  davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir, tazminata hükmedilmezse, hakim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine karar verir."

  * maddi bir zarar mevcut olsun veya olmasın, bedensel zarara uğrayan kimsenin, şartları varsa, "manevi tazminat" isteme hakkı tabiatıyla saklıdır(TBK m.56).

  3
 • (bkz: hukuk okuduğunu belli etme yöntemleri) insan sevdiğini hem sever hem yerer olur da kötü anlarsan diye

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -