basın meslek ilkeleri

 • * Türkiye'de basın konseyince kabul edilmiş ve 1995'te yeniden düzenlenen ilkelerdir.

  "iletişim özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel şartı sayan biz gazeteciler;
  1- Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek,
  2- iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak,
  3- Gazetecilikte temel işlevin gerçekleri tespit edip bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak,
  4- basın konseyinin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak basın ilkelerine uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı kamuoyu önünde açıklarız."

  buna göre;
  a. yayınlardan hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
  b. düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, dini duyguları, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
  c. kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı, özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
  d. kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
  e. kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarını gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılamaz.
  f. soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz.
  g. saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
  h. bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz.
  i. suçlu olduğu yargı kararı ile belirlenmedikçe, hiç kimse "suçlu" ilan edilemez.
  j. yasaların suç saydığı eylemler gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
  k. gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tutumları yapmaktan sakınır.
  l. şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
  m. ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilit.
  n. yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
  o. basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -